top of page

 

Formandens beretning-generalforsamling 2024

Et år er gået i gymnastikforeningen. Et år hvor vi sagde farvel til Camilla i bestyrelsen og goddag til Karin.
Vores opvisning d 19 marts må vi sige blev lidt af en succes sikke en fest. Denne gang blev det i Bjerregrav minihal. Det var en fest af en opvisning, mange tilskuere og så havde vi som noget nyt arrangeret en klovn til at komme og underholde efter opvisningen.
Der var også mulighed for at købe lidt at spise samt kage og kaffe. Sikker på alle havde en god dag.
Her skal lyde en tak til Vestyske bank for sponsorat til opvisningstrøjer.
Samt til BM for at trykke vores diplomer til alle børnene.
Normalt står der i årsberetningen at vi har svært ved at finde instruktører. Men i 2023, har vi været så heldige at finde instruktører og hjælper til 3 børnehold.
Dog har det fortsat ikke været muligt at få storespring op at køre. Men dejligt at vi har nogle store børnehold.
Af voksenhold havde vi et nyt tiltag for rytme til kvinder, hvor vi havde en instruktør men måtte desværre lade den ligge da vi ikke kunne finde lokale.
Medlemstallet i denne sæson er 236. Det er 24 færre end året før, og det er på voksenholdende. Men når vi kigger er der en lille tilbagegang på næsten alle hold, så det er fordelt. Børneholdene har en fremgang på 2.
I år er vi overgået til conventus og har fået lavet ny hjemmeside. Det har vi alle lige skullet vende os til. Men må sige det er gået rimeligt smertefrit. Og det kan vi takke Lasse Lundquist for. Han har stået for begge dele.
Tusind tak Lasse.

Vi har ikke lave vores folder til sæson 23/24. Men i stedet lavet små flyers med vores hjemmeside adr. samt QR-koder som vi delte rundt. Om det evt kan have noget at sige i forhold til medlemstal er svært at sige.
Og tak for tryk af flyers til BM og LM lagerhotel
I september 2023 forsøgte vi os med stjerneløb igen, men vi må nok bare erkende at der ikke er grundlag for dette, da der mødte meget få op. Det er lidt en skam da det er en rigtig hyggelig formiddag.
I december arrangerede vi juletræ. Hvor vi prøvede at ændre på konceptet. Vi flyttede det til den dag hvor borgerforeningen tænder det store juletræ. Vi arrangerede så klip og klister, pebernøddebagning og man kunne lave sin egen juledekoration. Hvorefter vi så i samlet flok kunne følges over til tænding af juletræet. Det var en super hyggelig eftermiddag. Men her må vi også bare erkende, at der ikke er den store opbakning. Men tænker vi prøver igen.
Stor tak til Trekrone juletræ for det meget fine juletræ som vi fik.
Hal projektet er udskudt lidt. Planen var at de skulle have været i gang. Men det viser sig at projektet bliver dyre end forventet. Så derfor er man ved at juster lidt på tingene. Men man forventer at starte op på byggeriet her først på året. Så må vi se om det står klar til næste sæson.
Til slut KÆMPE stor tak til alle instruktører og hjælpe instruktører. Det er jer der står foran alle medlemmerne hver uge hele sæsonen

Mand.jpg

Thomas Heie Berg

Bestyrelsesmedlem 

Kvinde.jpg

Bolette Skov Jensen

Næstformand og instruktør

Kvinde.jpg

Dorthe Heidmann

Formand og instruktør

Kvinde.jpg

Linda Albertesen

Bestyrelsesmedlem og instruktør

Kvinde.jpg

Lone
Hauris

Kassér

Vores forening

Vores vision er at være en alsidig forening, hvor der er plads til alle.
Vi er en gruppe af frivillige, som gør alt hvad vi kan, for at skabe gode og spændende fritidstilbud til dig.

Vi ønsker fortsat at kunne blive ved med at skabe sunde og aktive fællesskaber for alle aldre i vores lokalsamfund, i fremtiden.

Formand: Dorthe Heidmann, Birkevej 16, 9632 Møldrup, mobil 50459650, dortheheidmann@live.dk

Næstformand: Bolette Skov Jensen, Havrevænget 31, 9632 Møldrup, mobil 24424258, bolette.skov@hotmail.com

 

Medlem: Thomas Heie Berg, Skolegade 18, 9632 Møldrup, mobil 25761386

 

Medlem: Linda Albertsen, Tostrupvej 4, 9632 Møldrup, mobil 53631694, tindbaek11@gmail.com

 

Suppl: Susanne Thoft Jensen, Astrupvænget 25, 9632 Møldrup, mobil 41133333 

 

Kassér: Lone Hauris, Herredsvejen 57, 9632 Møldrup mobil 22363146, lone@talsnedkeriet.dk

Vedtægter

Love for Gymnastikforeningen Møldrup stiftet 20. september 1976

§1: Foreningens navn er: Gymnastikforeningen Møldrup, som er hjemmehørende i Viborg Kommune.

 

§2: Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, gymnastik, idræt og kulturelt arbejde.

 

§3: Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland og DGI.

 

§4: Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig foreningens formål. Medlemmer har pligt til at indordne sig under ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter de love, foreningen som medlem af en organisation er underkastet. Hvis et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, har bestyrelsen ret til at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§

§5: Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år, ledere, instruktører og forældre som har aktive børn under 14 år. Valgbare er alle stemmeberettigede der er fyldt 16 år. Dog skal formanden og kassereren have myndighedsalder.

 

§6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indvarsles offentlig senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer (skriftlige) skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af protokolfører og stemmetællere

  3. Beretninger

  4. Regnskab

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af 2-4 eller 1-3 bestyrelsesmedlemmer + 1-2 suppleanter

  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  8. Eventuelt

Valgene skal være skriftlige. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§7: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen, eller 1/5 af de aktive medlemmer stiller skriftlige motiverede krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§8: Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Alle vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, der afgår skiftevis 2 og 1 hvert år. For et år vælges 1 suppleanter for bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor for 2 år + 1 revisorsuppleant for et år. Vælges kan kun de, der er til stede, eller som har givet tilsagn om at lade sig opstille. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Kassereren må placeres uden for bestyrelsen. Det er den samlede bestyrelse, der tegner foreningen. Bestyrelsen består af minimum 3 personer + 1 suplleant. Suppleanten er ikke stemmeberettiget. Medlemmer afgår på skift.

 

§9: Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

 

§10: Bestyrelsen kan efter behov, på generalforsamlingen stille forslag til forskellige udvalg. Generalforsamlingen skal godkende disse. Udvalgets medlemmer godkendes af bestyrelsen. Udvalgene består af 3 eller 5 medlemmer, hvoraf mindst en skal være medlem af bestyrelsen. Valget gælder for en 2-årig periode. Udvalgenes økonomiske beslutninger skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen, ligesom de i alle sager er ansvarlige overfor bestyrelsen.

 

§11: Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver skal tildeles folkeoplysende virksomhed med relation til gymnastik, idræt eller lignende.

 

§12: Ændring af lovene kan vedtages på ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. januar 2002 og i januar 2016.

Vedtægterne ændring i §1 på generalforsamling den 17. januar 2008 pga. ændring af kommunenavn

bottom of page